Pagrindinis /
Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos

Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos


Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) nustato „Pirkėjo“ (toliau  - „Klientas“) ir „Pardavėjo UAB Roletas" (toliau „Roletas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes Roletas elektroninėje parduotuvėje (toliau „E-PARDUOTUVĖ“, www.roletai-zaliuzes.lt). Šis dokumentas yra juridiškai privalomas Klientui ir Roletui.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas


Sutartis tarp Kliento ir Roleto laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas Roletas E-PARDUOTUVĖJE (www.roletai-zaliuzes.lt), išsirinkęs gaminius, nurodęs pristatymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinę su Roletas taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “UŽSAKYTI”.

3. Kliento teisės


Klientas turi teisę išsirinkti ir pirkti prekes Roletas E-PARDUOTUVĖJE nustatyta tvarka ir laikantis šių Taisyklių.

Apmokėjus sąskaitą Klientas turi teisę gauti pagamintus gaminius pagal jo užsakyme nurodytus duomenis.


4. Kliento įsipreigojimai


Klientas privalo sumokėti visą sumą už gaminius, nurodytą Kliento patvirtintame užsakyme.

Klientas privalo priimti pagamintus gaminius ir nustatyti galimus siuntų pristatymo pažeidimus jų perdavimo metu. 
Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Klientas yra atsakingas už gaminių nurodytų matmenų ir kitų kriterijų teisingumą, gaminių pristatymo duomenų teisingumą.
Klientas naudodamasis E-PARDUOTUVE (www.roletai-zaliuzes.lt) sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Roletas teisės


Roletas pradeda gaminti gaminius, kai gautas Kliento užsakymo mokėjimas į Roletas sąskaitą.

Roletas atskirai nederina su Klientu užsakyme nurodytų gaminių duomenų.

Roletas atskirai nederina su Klientu pagamintų gaminių išsiuntimo laiko ir pristatymo duomenų.

Jei Klientas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Roletas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis E-PARDUOTUVE (www.roletai-zaliuzes.lt) arba išskirtinais atvejais panaikinti Kliento registraciją.
Roletas gali laikinai arba ir visam laikui nutraukti E-PARDUOTUVĖS veiklą apie tai iš anksto nepranešus.
Roletas gali vienašališkai keisti šias prikimo-pardavimo taisyklių sąlygas.

6. Roletas įsipareigoja


Pagaminti kokybiškus gaminius pagal kliento nurodytus matmenis ir kitus užsakyme nurodytus kriterijus.

Pristatyti Kliento užsakytas prekes, Kliento nurodytu adresu.

Sudaryti visas sąlygas Klientui tinkamai naudotis E-PARDUOTUVĖS teikiamomis paslaugomis.

Roletas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti jo užsakytos prekės, įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, Roletas įsipareigoja grąžinti Kliento sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.

7. Gaminių pristatymas


Roletas arba jų įgalioti asmenys, už Kliento užsakyme numatytą mokestį, pristato gaminius Klientui.
Gaminius gali Klientas atsiimti Roletas centrinėje būstinėje arba Roletas salonuose (adresai pateikti: www.roletai-zaliuzes.lt/kontaktai)

Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Roletu arba Roleto atstovu patikrinti siuntos būklę.
Pastebėję siuntos pažeidimą, Klientas turi tokios siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje.

Klientui priėmus gaminį ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad buvo priduota tvarkinga siunta.8. Gaminių grąžinimas

Pirktos internetu prekės grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Sutarčių, kurių negalima atsisakyti sąrašas pateiktas CK 6.228 (10) str. 2 d.

Klientas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus tuos atvejus, kai sutartis sudaryta gaminamoms prekėms pagal specialius kliento nurodymus t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos kliento asmeninėms reikmėms.

Atsisakius sutarties, pardavėjas įsipareigoja klientui, per keturiolika dienų, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes. Grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas. Galimas nemokamas grąžinimas atvykstant į artimiausią turimą pardavėjo, - UAB Roletas saloną.

Grąžinti galima tik standartinių dydžių gaminius. Pagal individualų kliento pateiktą užsakymą pagamintos prekės, kai gaminiai ir audiniai pagal nurodytus matmenis pasiūti, atpjauti, atkirpti, - nėra grąžinami, išskyrus atvejus, jeigu pagamintas gaminys neatitinka kliento užsakyme nurodytų duomenų ar gaminys pagamintas brokuotas, nekokybiškas.


Grąžinamas gaminys privalo būti pilnai sukomplektuotas, tvarkingai supakuotas originalioje pakuotėje. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako klientas.

Gaminys turi būti nepraradęs prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Jeigu gaminys nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, pardavėjas,- "UAB Roletas" turi teisę nepriimti gaminio grąžinimo.


Apie prisatytus nekokybiškus gaminius arba gaminius neatitinkančius užsakymo duomenų klientas per ne ilgesnį, nei 14 dienų terminą, informuoja pardavėją "UAB Roletas" el. paštu: [email protected]. Ir susiderina dėl prekių gražinmo laiko.

Gaminys turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, o gaminys tinkamai paruoštas ir įpakuotas.

Gaminys grąžinamas kliento sąskaita, išskyrus atvejus, kai gautas ne tas gaminys, arba kai pristatytas gaminys yra nekokybiškas.

Kai grąžinamas nekokybiškas gaminys arba gaminys neatitinkantis užsakymo duomenų, pardavėjas, - "UAB Roletas" įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška kokybiška preke. Tuo atveju kai pardavėjas neturi analogiškos prekės, grąžina klientui už prekę sumokėtus pinigus.

Pinigai klientui negrąžinami tuo atveju, kai šis blogai nurodo gaminių matmenis ir informuotas pardavėjo nesutinka suformuoti naujo užsakymo, kuriame turi nurodyti teisingus matmenis ir primokėti susidariusį skirtumą. Tokiu atveju pardavėjas turi teisę pagaminti apmokėtą užsakymą, nepaisant to, kad kliento nurodyti matmenys nėra teisingi. 

Kilus daugiau klausimų dėl gaminių gražinimo kreiptis el. paštu [email protected]  .

 


9. Atsakomybė


Klientas yra pilnai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Klientas pateikia netikslius duomenis registracijos formoje, Roletas neatsako už dėl to kilusius padarinius. Pinigai Klientui negrąžinami tuo atveju, kai Klientas blogai nurodo gaminių matmenis ir informuotas Roleto nesutinka suformuoti naujo užsakymo, kuriame turi nurodyti teisingus matmenis ir primokėti susidariusį skirtumą. Tokiu atveju Roletas turi teisę pagaminti apmokėtą užsakymą, nepaisant to, kad kliento nurodyti matmenys nėra teisingi. 

Klientas yra atsakingas už Roleto gaminių montavimą ir darbo saugos taisyklių laiktymąsi montavimo metu, taip pat gaminio saugų naudojimą eksploatavimo metu.
Klientas atsako už veiksmus ir užsakymo duomenis, naudojantis E-PARDAUOTUVE.
Klientas yra atsakingas už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Kliento atpažinimo kodu, Klientas prisiima pilną atsakomybę už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius su tuo susijusius tiesioginius nuostolius.10. Informacijos siuntimas


Roletas visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Roletas el. paštu: [email protected].

11. Baigiamosios nuostatos


Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Kilus klausimams kreiptis el.paštu [email protected]

Klientas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir kliento kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 1 d. 16 p.). Klientas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Roletas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, grindžiamą turimais duomenimis ir dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų
ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/