Pagrindinis /
Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos

Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) nustato „Pirkėjo“ (toliau  - „Klientas“) ir „Pardavėjo“ (toliau „Roletas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes Roletas elektroninėje parduotuvėje (toliau „E-PARDUOTUVĖ“, www.roletai-zaliuzes.lt). Šis dokumentas yra juridiškai privalomas Klientui ir Roletui.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Kliento ir Roleto laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas Roletas E-PARDUOTUVĖJE (www.roletai-zaliuzes.lt), išsirinkęs gaminius, nurodęs pristatymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinę su Roletas taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “UŽSAKYTI”.

3. Kliento teisės
Klientas turi teisę išsirinkti ir pirkti prekes Roletas E-PARDUOTUVĖJE nustatyta tvarka ir laikantis šių Taisyklių.

Apmokėjus sąskaitą Klientas turi teisę gauti pagamintus gaminius pagal jo užsakyme nurodytus duomenis.


4. Kliento įsipreigojimai
Klientas privalo sumokėti visą sumą už gaminius, nurodytą Kliento patvirtintame užsakyme.

Klientas privalo priimti pagamintus gaminius ir nustatyti galimus siuntų pristatymo pažeidimus jų perdavimo metu. 
Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Klientas yra atsakingas už gaminių nurodytų matmenų ir kitų kriterijų teisingumą, gaminių pristatymo duomenų teisingumą.
Klientas naudodamasis E-PARDUOTUVE (www.roletai-zaliuzes.lt) sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Roletas teisės
Roletas pradeda gaminti gaminius, kai gaunas Kliento užsakymo mokėjimas į Roletas sąskaitą.

Roletas atskirai nederina su Klientu užsakyme nurodytų gaminių duomenų.

Roletas atskirai nederina su Klientu pagamintų gaminių išsiuntimo laiko ir pristatymo duomenų.

Jei Klientas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Roletas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis E-PARDUOTUVE (www.roletai-zaliuzes.lt) arba išskirtinais atvejais panaikinti Kliento registraciją.
Roletas gali laikinai arba iš visam laikui nutraukti E-PARDUOTUVĖS veiklą apie tai iš anksto nepranešus.
Roletas gali vienašališkai keisti šias prikimo-pardavimo taisyklių sąlygas.

6. Roletas įsipareigoja
Pagaminti kokybiškus gaminius pagal kliento nurodytus matmenis ir kitus užsakyme nurodytus kriterijus.

Pristatyti Kliento užsakytas prekes, Kliento nurodytu adresu.

Sudaryti visas sąlygas Klientui tinkamai naudotis E-PARDUOTUVĖS teikiamomis paslaugomis.

Roletas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti jo užsakytos prekės, įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, Roletas įsipareigoja grąžinti Kliento sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

7. Gaminių pristatymas
Roletas arba jų įgalioti asmenys, už Kliento užsakyme numatytą mokestį, pristato gaminius Klientui.
Gaminius gali Klientas atsiimti Roletas centrinėje būstinėje arba Roletas salonuose (adresai pateikti: www.roletai-zaliuzes.lt/kontaktai)

Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Roletu arba Roleto atstovu patikrinti siuntos būklę.
Pastebėję siuntos pažeidimą, Klientas turi tokios siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje.

Klientui priėmus gaminį ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad buvo priduota tvarkinga siunta.

8. Gaminių grąžinimas
Gaminių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” (2001.06.29).
Grąžinamas gaminys privalo būti pilnai sukomplektuotas, tvarkingai supakuotas originalioje pakuotėje. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Klientas.

Gaminys turi būti nepraradęs prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Jeigu gaminys nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Roletas turi teisę nepriimti gaminio grąžinimo.
Grąžinti galima tik standartinių dydžių gaminius. Gaminiai, kurie buvo pagaminti individualiai pagal Kliento individualų užsakymą negali būti grąžinami, išskyrus atvejus jeigu pagamintas gaminys neatitinka Kliento užsakyme nurodytų duomenų.
Apie prisatytus nekokybiškus gaminius arba gaminius neatitinkančius užsakymo duomenų Klientas informuoja Roletą el. paštu: [email protected]. Ir susiderina dėl prekių gražinmo laiko.

Gaminys turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
Gaminys grąžinamas Kliento sąskaita, išskyrus atvejus, kai gautas ne tas gaminys, arba kai pristatytas gaminys yra nekokybiškas.

Kai grąžinamas nekokybiškas gaminys arba gaminys neatitinkantis užsakymo duomenų, Roletas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška kokybiška preke. Tuo atveju kai Roletas neturi analogiškos prekės, Roletas grąžina Klientui už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė
Klientas yra pilnai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Klientas pateikia netikslius duomenis registracijos formoje, Roletas neatsako už dėl to kilusius padarinius. Pinigai Klientui negrąžinami tuo atveju, kai Klientas blogai nurodo gaminių matmenis ir informuotas Roleto nesutinka suformuoti naujo užsakymo, kuriame turi nurodyti teisingus matmenis ir primokėti susidariusį skirtumą. Tokiu atveju Roletas turi teisę pagaminti apmokėtą užsakymą, nepaisant to, kad kliento nurodyti matmenys nėra teisingi. 

Klientas yra atsakingas už Roleto gaminių montavimą ir darbo saugos taisyklių laiktymąsi montavimo metu, taip pat gaminio saugų naudojimą eksploatavimo metu.
Klientas atsako už veiksmus ir užsakymo duomenis, naudojantis E-PARDAUOTUVE.
Klientas yra atsakingas už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Kliento atpažinimo kodu, Klientas prisiima pilną atsakomybę už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius su tuo susijusius tiesioginius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

Roletas visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Roletas el. paštu: [email protected].

11. Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Kilus klausimams kreiptis el.paštu [email protected]